Scrisoarea athonită împotriva tendințelor ecumeniste actuale din Biserică

Decembrie 1996

Autori

Sfințiților Egumeni și Sfințiților Proistameni ai celor Douăzeci Sfinte Mănăstiri din Sfânta Chinotită a Sfântului Munte al Athosului

Sfințiți Egumeni și Sfințiți Părinți, blagosloviți!

Dorim să ne arătăm la această vreme adânca îngrijorare și tristețe pentru tot ceea ce se petrece de ani buni cu Sfânta noastră Ortodoxie: lucruri care nimicesc învățăturilor Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți și potrivnice tuturor sfintelor canoane statornicite de Sinoadele Ecumenice și locale. Ne întrebăm dacă s-a adunat cumva vreun sinod ecumenic care să desființeze canoanele ce opresc rugăciunea în comun cu ereticii, sau dacă cumva Papa s-a pocăit și s-a lepădat de ereziile Filioque, a primatului, infailibilității, azimelor, focului curățitor [purgatoriul, n.tr.], harului creat, a imaculatei concepții a Preasfintei Născătoare-de-Dumnezeu și atâtea altele, ce au fost în marea lor parte osândite și anatematizate de nenumărate ori de Sinoadele Ortodoxe și de toți Sfinții Părinți.

Cerul s-a mâniat și Sfinții Părinții s-au prea-întristat văzând și auzind cele petrecute în Fanar [1], de praznicul Sfântului Apostol Andrei, pe 30 Noiembrie, anul acesta [2006]: lucruri nemaiîntâlnite și nemaiauzite în două mii de ani de istorie a Bisericii: „Cumplita nesocotire a învățăturilor Părinților, disprețuirea predaniilor apostolești, aducerea noutăților în biserici de către înnoitorii zilelor noastre”, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare despre niște întâmplări asemănătoare din zilele sale.

Toate s-au petrecut, literalmente, cu susul în jos. În loc ca ereticul Papă să fie așezat în spate, așa cum vedem că sunt zugrăviți ereticii în icoanele Sfintelor Sinoade, și să fie îndepărtat de Dumnezeiasca Liturghie, așa cum cere porunca liturgică „Ușile, ușile, întru înțelepciune să luăm aminte”, noi l-am pus pe un tron înalt, pe care a șezut purtând omoforul; diaconii ortodocși l-au cădit, iar Patriarhul a schimbat cu el sărutarea liturgică la „Să ne iubim unii pe alții”; apoi [Papa] a rostit, ca un proestos, „Tatăl nostru”, în vreme ce grupul sfințiților psalți i-a cântat „Întru mulți ani” și un tropar anume alcătuit de un imnograf athonit – Doamne, miluiește! – dacă, bineînțeles, acest lucru anunțat de ziariști este adevărat [2]; i s-a îngăduit să dea adunării binecuvântarea sa, sau, mai curând, nebunia sa, cum spun sfintele canoane.

Am îngăduit Bisericii luptătoare de pe pământ să se despartă de Biserica biruitoare a Sfinților din ceruri și să se unească cu bisericile și adunările viclenilor eretici. Am defăimat toți sfinții mucenici și mărturisitori ce au luptat până la sânge împotriva ereziilor, căci arătăm lupta, mucenicia și mărturisirea lor ca fiind nefolositoare și fără nici un rost. Oare fericiții Părinți ai Sfântului Munte ce au mucenicit sub [Patriarhul Ioan] Vekkos [3] pentru că nu au vrut să-l primească și să-l pomenească pe Papă la Liturghie nu plâng, văzându-ne că nu numai respingem pilda lor prin tăcerea noastră, ci facem chiar dimpotrivă? Pentru ce, dar, au mucenicit toți mucenicii de până acum, pentru ce au stat neclintiți mărturisitorii în credința lor?

Cunoașteți, cinstiți părinți, mai bine decât noi, toate faptele, declarațiile și hotărârile antiortodoxe și hulitoare ale Patriarhului Ecumenic și ale altor întâi-stătători și episcopi, care propovăduiesc cu glas tare și vădit – cu capul descoperit – [4] primirea și învățătura panereziei ecumenismului, cea mai mare erezie ecleziologică din toate veacurile. Această învățătură eretică tăgăduiește unicitatea Uneia, Sfinte, Sobornicești și Apostolești Biserici și o pune pe același plan cu ereziile, acceptând că tainele ereticilor au și împărtășesc har sfințitor și mântuitor. În afară de recunoașterea botezului următorilor Papei și luteranilor, [există relatări că] ne împărtășim din același potir cu monofiziții și, de multe ori, și cu papiștii în Ciclade [5] și în diasporă.

Ne-am dat acum seama, cu mare tristețe, că ocârmuirea duhovnicească a Sfântului Munte din ultimii ani nu a întâmpinat cu tărie și bărbăție mărturisitoare aceste semne vădite de apostazie, așa cum au făcut-o părinții athoniți de mai demult. Patriarhul a cumpănit răspunsurile noastre și, fiindcă au fost făcute fără tragere de inimă, iar de multe ori nici nu au existat, a purces fără vreo opreliște spre unirea cu Papa, care nu s-a pocăit și stăruiește în ereziile sale. Ne-a cumpănit, de asemenea, și a fost deosebit de bucuros cu prilejul ultimei sale vizite în Sfântul Munte, pentru că a izbutit să dea impresia că a venit să primească încuviințarea și binecuvântarea athoniților pentru toate cele ce hotărâse să le facă cu Papa, câteva zile mai apoi.

Noi, smeriții ieromonahi și monahi, vă mărturisim că ne-am smintit de tăcerea și pasivitatea autorităților duhovnicești ale Sfântului Munte, și, împreună cu noi, la fel au simțit credincioșii din Grecia și toți ortodocșii din lumea întreagă. Toți așteaptă să audă glasul Sfântului Munte.

De la voi, cei mai învățați și mai înțelepți decât noi, am învățat că atunci când credința este în primejdie, vom da socoteală dacă tăcem și dăm înapoi, după cum zice Sfântul Theodor Studitul. Monahul, îndeosebi, nu trebuie să îngăduie nici cea mai mică inovație în privința credinței, potrivit aceluiași Sfânt Părinte, mare călăuzitor și organizator al vieții monahale, și Stareț al nostru, al tuturor. El nu s-a temut de amenințările și prigoanele iconoclaștilor, împărați și patriarhi, ci chiar în Constantinopol, între zidurile Sfintei și Marii Mănăstiri a Studionului, a organizat o procesiune de mie de monahi purtând făclii și ținând în mâini sfintele icoane ce fuseseră interzise.

Sfinții Savva cel Sfințit și Theodosie Chinovitul, acești mari îndrumători ai monahilor, au adunat la Ierusalim zece mii de monahi din Palestina, cu mult înainte, și au scăpat Ortodoxia de erezia monothelită.

Cine va scăpa astăzi Biserica de panerezia Ecumenismului și de înșelarea Papismului? Scrisorile de protest trimise din vreme în vreme de Sfânta Chinotită nu au avut nici un rezultat.

Nu mai e vreme pentru cuvinte. E vremea să facem ceva.

Noi, neînvățații și păcătoșii, nu vrem să vă învățăm pe voi, nici să ne înfățișăm ca mărturisitori. Vrem doar să ne ușurăm conștiința de monahi și de ortodocși; vrem să-i cinstim pe sfinții mucenici și mărturisitori, îndeosebi pe cei muceniciți de Vekkos. Vrem să cinstim și să urmăm purtarea lor, nu să ne dăm înapoi și să punem mănăstirile și obștile noastre mai presus de neprihănirea credinței, mai presus de Dumnezeu și de adevăr.

Credem că după atâtea proteste și cereri scrise și prin viu grai, după atâtea retractări, schimbări de poziție și compromisuri, singurul lucru care îi va bucura pe ortodocși și îi va rușina pe rău-credincioși este încetarea pomenirii numelui Patriarhului la slujbe [6], și nu numai aceasta, ci și încetarea pomenirii la toate slujbele a numelor tuturor episcopilor care-l încuviințează pe Patriarh sau rămân tăcuți, oriunde s-ar afla.

Adunați-vă laolaltă, sfințiți Părinți, monahi din toate mănăstirile, schiturile și chiliile, într-o adunare luptătoare a-tot-monahală – fie că sunteți în Sfântul Munte, fie în afara sa – și dărâmați stâlpii ereziei, papismului și ecumenismului. Duceți lupta cea bună a credinței. De nu o veți face, noi vom alege să facem cele plăcute lui Dumnezeu, nu cele plăcute oamenilor.

Dumnezeu să ne lumineze pe toți; Preasfânta Născătoare-de-Dumnezeu să acopere și să binecuvânteze Grădina ei, și să ocrotească Biserica Ortodoxă de cei ce o defaimă pe Maica Domnului și de ereticii ce luptă împotriva Sfinților, precum și de păstorii slabi care lasă turma fără ocrotire înaintea năvălirilor lupilor.

În cele din urmă, cerându-vă blagoslovenia, încheiem cu cinstire,

Ieromonahul Efrem, fost egumen, Stareț al Schitului Apostolului Andrei [“Serrai”, Sfânta Mănăstire Vatopedi] și obștea dimpreună cu mine.

Gheronda Evstratie Ieromonahul, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Pimen Ieromonahul, Sfânta Mănăstire Zografu

Gheronda Vasilie Ieromonahul, Sfânta Mănăstire Zografu

Gheronda Vissarion Ieromonahul, Sfânta Mănăstire Zografu

Nicodim Monahul (Vilalis), Sfânta Chilie „a Întâmpinării” din Kapsala

Artemie Monahul, Mănăstirea Marea Lavră

Ilarion Ieromonahul, Mănăstirea Marea Lavră

Paisie Monahul, Mănăstirea Marea Lavră

Savva Monahul, Mănăstirea Marea Lavră

Hariton Ierodiaconul, Mănăstirea Marea Lavră

Hariton Monahul, Karulia, Mănăstirea Marea Lavră

Athanasie Monahul, Karulia, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Vlasie Monahul, Kserokalivo Viglas, Mănăstirea Marea Lavră

Acachie Monahul, Sfânta Kathisma a Sfintei Treimi (Kir Isaia), Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Isaia Monahul, Chilia Nașterii Născătoarei-de-Dumnezeu, Mănăstirea Marea Lavră

Heruvim Monahul, Sfântul lăcaș al Arhanghelilor, Mănăstirea Marea Lavră

Damaschin Ieromonahul, Chilia Sfintei Treimi din Karies, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Nectarie Monahul, Chilia Sfintei Treimi din Karies, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Theolipt Monahul și părinții dimpreună cu dânsul, Chilia Sfântului Înainte-mergător, Schitul Sf. Anna, Mănăstirea Marea Lavră

Gavriil Ieromonahul, Sfânta Chilie a Sf. Gheorghe (Kartunatsion), Sfântul Schit al Sf. Anna, Mănăstirea Marea Lavră

Ieromonah Hrisostom Kartsonas, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Cosma Monahul, Sfânta Colibă a Sf. Dimitrie, Schitul Sfintei Anna, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Panteleimon Monahul, Sfânta Chilie a Sf. Panteleimon, Sfântul Schit al Sfintei Treimi, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Sofronie Monahul, Sfânta Colibă a Intrării Născătoarei-de-Dumnezeu, Sfântul Schit al Sfintei Treimi, Mănăstirea Marea Lavră

Parthenie Monahul, Sfânta Colibă a Intrării Născătoarei-de-Dumnezeu, Sfântul Schit al Sfintei Treimi, Mănăstirea Marea Lavră

Athanasie Monahul, din Vuleutiria, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Serafim Ieromonahul, Chilia Tuturor Sfinților, Schitul Sfintei Anna, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Daniil Monahul, Sfânta Anna, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Gherasim Monahul, Sfânta Colibă a Sf. Gheorghe, Katunakia, Mănăstirea Marea Lavră

Gheronda Venedict Ieromonahul, Chilia Sf. Constantin și Elena, Mănăstirea Vatopedi

Paisie Monahul, Chilia Arhanghelilor (Savvaion), Karies, Mănăstirea Hilandar

Siluan Monahul, Sfânta Colibă a Sf. Nicolae, Nea Sketi, Mănăstirea Sf. Pavel

Gavriil Monahul, Chilia Kutlumusiu a Sf. Hristodul

Dosithei Monahul, Kathisma Mănăstirii Kutlumusiu

Gheronda Nectarie Monahul, Sfânta Colibă a Sfintei Treimi, Schit al Mănăstirii Kutlumusiu

Paisie Monahul, Chilia Sfintei Varvara, Mănăstirea Kutlumusiu

Gheronda Moisi Monahul, Chilia Sf. Ioan Gură-de-Aur, Schitul Sf. Panteleimon, Mănăstirea Kutlumusiu

Gheronda Avraam Ieromonahul, Sfânta Colibă a Sf. Gherasim Kefalinias, Schitul Sf. Panteleimon, Mănăstirea Kutlumusiu

Gheronda Spiridon Monahul, Chilia Sf. Nicolae, Mănăstirea Kutlumusiu

Theodul Monahul, fost la Mănăstirea Kutlumusiu

Gheronda Hrisostom Ieromonahul, Chilia Sf. Spiridon din Kerkira, Mănăstirea Kutlumusiu

Ilarion Monahul, Sfântul lăcaș al Mănăstirii Dohiariu (regiunea Platon)

Gheronda Nicodim Monahul, Chilia Sf. Nectarie Kapsala, Mănăstirea Pantokrator

Gavriil Ieromonahul, Chilia Maicii Domnului „Degrab ascultătoarea”, Mănăstirea Pantokrator

Isaac Monahul, Chilia Nașterii Maicii Domnului, Kapsala, Mănăstirea Pantokrator

Gheronda Athanasie Monahul, Chilia Sf. Athanasie, Mănăstirea Pantokrator

Gheronda Meletie Monahul, Nașterea Născătoarei-de-Dumnezeu, Kapsala, Mănăstirea Pantokrator

Gheronda Grigorie Monahul, Chilia Sf. Nicolae, Kapsala, Mănăstirea Pantokrator

Gheronda Onufrie Monahul, Chilia Adormirii Născătoarei-de-Dumnezeu, Karies

Gheronda Nicolae Monahul, Chilia Sf. Dimitrie, Karies

Ieromonahul Gavriil, Chilia Sfinților Arhangheli (Komvologas), Karies

Credința noastră Apologetică